Salut a les organitzacions

Oferim un servei d’acompanyament per a cooperatives, empreses o col·lectius des d’un enfocament sistèmic.
 Aquest treball té el seu punt de partida en les persones i les relacions entre elles com a eina indispensable per garantir la bona marxa del projecte.

Alguns exemples de situacions en les que es troba el vostre projecte i que podem acompanyar serien: la revisió de rols i dinàmiques internes, desigualtats en les càrregues de feina i assumpció de responsabilitats, la dificultat en la crítica, incapacitat comunicativa a l’hora d’abordar conflictes, resolució de dinàmiques masclistes, anàlisi de rang i poder dins el col·lectiu i en la presa de decisions, democràcia interna, càrregues emocionals de la quotidianitat i canvi d’etapa en el projecte, entre d’altres.

Jordi Vinadé
Teràpia sistèmica, acompanyament a equips

Què hi guanyem si fem intervenció sistèmica en el nostre equip? La millora en aspectes tant comunicatius com metacomunicatius; clarificar i acceptar la diversitat en l’equip; elaborar processos de consens; entendre les estructures d’equip basades en entitat, rol, funcions i tasques; revisar/actualitzar els sistemes d’informació i de presa de decisions i fomentar la salut relacional en els equips.

Com funciona?

La intervenció és un procés de treball on s’atenen aspectes vinculats a la matriu organitzativa, el seu funcionament i de relació entre els elements que la componen. La durada de cada intervenció varia entre 6 i 8 sessions, de 3 hores cada una.

La intervenció incorpora una mirada sistèmica i clínica que permet entendre les organitzacions des del seu vessant relacional i funcional.

Etapes del procés

 • identificació dels símptomes i les seves dificultats
 • revisió dels intents de resolució i conseqüències
 • formulació d’hipòtesi relacional present que sostén les lògiques i el sentit de la seva realitat
 • acompanyament en canvis d’actituts i conductes que possibiliten nous marcs relacionals i construcció de les noves percepcions.

Com podem saber que a l’equip necessitem un acompanyament?

Els equips que ens han demanat fer un acompanyament s’han trobat en algunes d’aquestes situacions:

 • Revisió rols i dinàmiques internes, com desigualtats en les càrregues de feina, i assumpció de responsabilitats.
 • Abordar la dificultat que tenim de fer-nos crítiques en les formes de treballar.
 • Incapacitat comunicativa a l’hora d’abordar conflictes.
 • Resoldre dinàmiques masclistes que es donen i trobar maneres de poder-ho transformar, ja que identificar-les és un primer pas però no canvia la realitat, només l’evidència.
 • Treballar rang i poder dins el col·lectiu i en la presa de decisions.
 • Trobar mecanismes per a tenir més democràcia interna.
 • Afrontar càrregues emocionals de la quotidianitat que dificulten un bon clima de feina.
 • Resoldre conflictes enquistats.
 • Alinear-nos com equip en el projecte de treball.
 • Afrontar un canvi d’etapa en el projecte i ajudar que com equip sapiguem cuidar-nos en aquest procés.
 • Asincronia entre la visió de futur del projecte i la construcció/situació present del mateix.

Què hi guanyem si fem un procés d’IS?

La intervenció sistèmica posa en relleu les disfuncions en les relacions entre l’equip, treballant sobre elles per poder millorar:

 • Aspectes tant comunicatius com meta comunicatius.
 • Clarificar i acceptar la diversitat en l’equip.
 • Elaborar processos de consens.
 • Entendre les estructures d’equip basades en entitat, rol, funcions i tasques.
 • Interconnectar aspectes pertinents a l’estructura, organització i relació.
 • Revisar/actualitzar els sistemes d’informació i de presa de decisions en els equips.
 • Fomentar la salut relacional en els equips.

Qui som les persones que fem les intervencions:

Jordi Vinadé acompanyament d'equips

MARIA JOSÉ PEDRINI

psicòloga i llicenciada en MBA

Jordi Vinadé acompanyament d'equips

JORDI VINADÉ

terapeuta sistèmic

Coneix el nostre model de salut per a tothom